Bestuur

TV Rhelico wordt geleid door een bestuur dat uit vier personen bestaat.
De uitvoerende taken liggen in handen van een zestal commissies. Iedere commissie heeft een aanspreekpunt.
Dit aanspreekpunt heeft op regelmatige basis contact met het bestuur.

Eenmaal paar jaar vindt een Algemene Ledenvergadering (ALV)  plaats, waarin het bestuur verslag doet van het achterliggende verenigingsjaar en indien nodig de ledenvergadering raadpleegt over bepaalde voornemens en/of beleidswijzigingen. 
De ALV kan alleen doorgang hebben wanneer 10% van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn.Ook legt het bestuur verantwoording af over het financieel beheer.

Bestuursvergaderingen

Het bestuur vergadert 1x per 2 maanden. Mocht je vragen, opmerkingen of advies hebben, dan kun je deze altijd richten aan de secretaris.